ComeAwayWithMe

22 teksty – auto­rem jest Co­meAwayWithMe.

I właśnie to uwiel­biam w Naszej przy­jaźni, że mówi­my so­bie tę naj­praw­dziw­szą prawdę na­wet wte­dy, jeżeli cza­sem jest bo­les­na. Jes­teś Naj­wspa­nial­szym Nauczycielem. 

myśl • 15 sierpnia 2010, 23:24

Jak Ty to ro­bisz, że swoim jed­nym spoj­rze­niem pot­ra­fisz od­go­nić wszys­tkie złe myśli, które krążą po mo­jej głowie? Dob­ry Boże, to nap­rawdę miłość! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 sierpnia 2010, 00:32

Szko­da, że życie rzu­cając kłody pod no­gi nie py­ta o poz­wo­lenie. Wte­dy byłoby prościej... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 sierpnia 2010, 00:28

Cza­sem na­wet ku­bek ulu­bionej zielo­nej her­ba­ty i ulu­biona piosen­ka, która przy­wołuje dob­re wspom­nienia może uleczyć chwi­lowo zra­nioną duszę. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 3 sierpnia 2010, 23:33

Uwiel­biam te słyn­ne "mo­tyl­ki w brzuchu" kiedy widzę Twoją uśmie­chniętą twarz podążającą w moją stronę po długim cza­sie rozłąki. Wte­dy tęskno­ta zni­ka, jes­teśmy tyl­ko My. Ta­ka Nasza mała, wiel­ka miłość. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 sierpnia 2010, 00:09

Coś ten zachód słońca w so­bie ma, bo na­wet jeżeli jest za chmu­rami, to pot­ra­fi być zniewa­lająco piękny i wte­dy czuję się ta­ka wol­na...mo­je myśli również. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 lipca 2010, 23:28

Ludzie cza­sem za wszelką cenę chcą udo­wod­nić in­nym, że nie żałują pew­nych chwil, cho­ciaż tak nap­rawdę cier­pią z te­go po­wodu, za­wala im się świat. Ale żeby zacho­wać dobrą twarz są w sta­nie po­sunąć się do te­go stop­nia w tym udo­wad­nianiu, że sta­je się ono żałosne. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 lipca 2010, 00:02

Kiedy masz na coś wielką nadzieję - a jed­nym słowem Ci ją odbierają... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 lipca 2010, 23:04

Kiedy chcesz się z kimś skon­takto­wać, cie­szysz się, bo czu­jesz pot­rzebę, żeby po­roz­ma­wiać z kimś, z kim po­dob­no jes­teś w przy­jaźni - a tu nag­le spo­tykasz się z bra­kiem zain­te­reso­wania.
I wte­dy to og­romne uczu­cie pus­tki i sa­mot­ności wkracza w Two­je życie... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 lipca 2010, 14:29

Nic tak nie po­maga w us­po­koje­niu wszys­tkich myśli, jak szum morza. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 18 lipca 2010, 23:19
ComeAwayWithMe

Nie warto żyć przeszłością, już dobrze o tym wiem.

Zeszyty
  • . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ComeAwayWithMe

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność